การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 โดยเชิญส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ารับการประเมินในปี 2560 ดังกล่าว
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
1
ทั้งหมด : 7 ระเบียน / 1 หน้า