โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”

10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรสื่อมวลชนกับมหาวิทยาลัย 2.เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและผลกระทบในการใช้สื่อในยุค Thailand 4.0 3.เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสื่อมวลชนและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของสื่อในด้านต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พลภฤต เรืองจรัส ผู้ดำเนินรายการคุยนอกรอบ (ททบ.5) และคุณฐิตารีย์ เกิดนาวี จากสถานีศิลามาเก็ตติ้งอสมท. ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 200 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร สื่อมวลชน บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และประชาชนทั่วไป
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”
1
ทั้งหมด : 21 ระเบียน / 1 หน้า