พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม Intercontinental Hotel Pattaya Resort ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาณี นิยมกิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์กรปภพ รัตนวิจิตร หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย โดยมีมิสเตอร์สเตฟาน รูเชนน์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Intercontinental Pattaya Resort สอนและมิสเตอร์ฮิรู ดารีอานานี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Intercontinental Hotel Pattaya Resort เป็นคู่ลงนามความร่วมมือ สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมและบริการ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการทำงานในองค์กร ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental Hotel group ประเทศไทย
1
ทั้งหมด : 18 ระเบียน / 1 หน้า