ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 3/2560 โดยในการประชุมในครั้งนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดการแสดง ในงานมหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรมเครือข่าย ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคมที่ผ่านมาอีกด้วย
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1
ทั้งหมด : 18 ระเบียน / 1 หน้า