การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาศักดิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43 "มิตรภาพ น้ำใจ เหนือชัยชนะ" ซึ่งการแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43 นี้จะ จัดการแข่งขันในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในแต่ละคณะ และสอนให้รู้จักความมีมิตรภาพ มีน้ำใจนักกีฬา
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43
1
ทั้งหมด : 20 ระเบียน / 1 หน้า