พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี จากนั้นเวลา 13.00 น. ณ ศาลพ่อปู่โป่งลาน มีประเพณีวิ่งโป่งลานประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทกรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งประเพณีการวิ่งโป่งลานนี้เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาสำหรับนักศึกษาทุกรุ่น โดยที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะทำการวิ่งตามเส้นทางที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งเป็นการให้นักศึกษาใหม่สำรวจเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
1
ทั้งหมด : 20 ระเบียน / 1 หน้า