การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สภาทนายความ ภาค 2 ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี ณ ห้อง 36301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ "หลักการทำคำฟ้องคดีแพ่ง และหลักการคำให้การในคดีแพ่ง" โดยอาจารย์ลือเกศ ยิสารคุณ กรรมการสภาทนายความภาค 2 และอดีตประธานสภาทนายความจังหวัดตราด "โครงสร้างการดำเนินคดีอาญา หลักเกณฑ์ในการร่างคำฟ้องในคดีอาญา และหลักการทำพินัยกรรม" โดยอาจารย์เอนก ทองย้อย กรรมการสภาทนายความภาค 2 และอดีตประธานสภาทนายความจังหวัดตราด "หลักการทำคำร้อง คำขอ คำแถลง ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง และปัญหาในการสอบใบอนุญาตทนายความ" โดย อาจารย์อภิเชษฐ์ เจริญพรปภัสธ์ กรรมการสภาทนายความภาค 2 และ การบรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อต่าง ๆ โดย อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้บริหารสภาทนายความภาค 2 และรองผู้อำนายการสำนักอบรมวิชาว่าความแพ่งสภาทนายความ ว่าที่ร้อยตรีนคร ดิวรางกูร เลขานุการและกรรมการสภาทนายความ ภาค 2 ดร.วัฒนา เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายของสภาทนายความ และกรรมการสภาทนายความ ภาค 2
การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี
การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี
การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี
การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี
การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี
การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี
การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี
1
ทั้งหมด : 7 ระเบียน / 1 หน้า