× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ EdPEx

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ณ หอประชุมรำไพพรรณี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดีด้านวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจต่อเกณฑ์การประดันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

งานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย พร้อมทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นวิทยากรบรรยายหลักการ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพรวมทั้งสิ้น 112 คน

#SDG04

By : Section of Public Relations Date/Time : 2023-03-16 14:55:55
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai