× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่นักวิจัยรับใช้สังคม

09.00 น.(1 ส.ค.65) ณ ห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรม อาจารย์รัตนา เพชรสูงเนิน ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่นักวิจัยรับใช้สังคม ซึ่งมีคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดกระบวนการที่ดีนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปัดตังนาโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองอุไร วรรณโก ให้เกียรติเป็นวิทยากร
By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2022-08-01 16:31:50
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai