× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

ราชภัฏรำไพฯ พัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทำมาค้าขายครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ณ ห้องประชุมปะการัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าว มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 โรงเรียน โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ปี 2565 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาและทรัพยากรของท้องถิ่นในการเสริมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการได้กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งในการเปิดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในยุคดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงพร้อมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-06-23 10:34:38
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai