× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 1/2565

12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมเกียรติ (อาคาร 36 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมหลายเรื่อง เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Smart Local University เรื่องผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เรื่องการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องกำหนดชื่อหน่วยงานและตำแหน่งบุคลากรรูปแบบภาษาอังกฤษ และเรื่องเกณฑ์การสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาจีน เรื่องการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องการพิจารณา (ร่าง) การสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2565 เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2564 ฉบับที่ 5 ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด มีการจัดมาตรการ และโครงการ ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้ เช่นมาตรการลดค่าเล่าเรียน/ค่าทำเนียมการศึกษา ขยายระยะเวลาจ่าย ลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักทุกหลักสูตรและทุกระดับทั้งบภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ทำต่อเนื่องตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2563 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเครือ อว. และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ตลอดจนดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายทุกส่วนจากภาครัฐ พร้อมทั้งการปรับตัวด้านการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปรับรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดความรู้แบบ Active Lemrmimg บน Online Platform และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในยุค New Normal เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต่อไป
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-01-12 13:52:23
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai