× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

แถลงการณ์ พบ นศ.ติดเชื้อ COVID-19

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับรายงานจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 พบว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงของบุคลากรและนักศึกษา ทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด จากการสอบสวนโรค พบว่า นักศึกษาทั้ง 18 รายข้างต้น ได้รับการฉีดวัคซีน 2 – 3 เข็ม จำนวน 17 ราย สาเหตุการติดเชื้อมาจาก 1. การเดินทางกลับภูมิลำเนา และได้รับเชื้อจากบุคคลในครอบครัว โดยไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ 2. ได้มีการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 3. ได้รับเชื้อจากแหล่งที่พักอาศัยนอกมหาวิทยาลัย เช่น หอพัก บ้านเช่า ดังนั้น สาเหตุของการติดเชื้อจึงมิได้มาจากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเพียง 2 รายเท่านั้น ที่มีความจำเป็นเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ำ ของบุคคลที่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อ และได้มีการจัดการกักตัว พร้อมตรวจอาการอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อของผู้ที่สัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่พบมีการแพร่ระบาดในจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยจึงได้กำชับให้บุคลากรและนักศึกษา ฉีดวัคซีน และปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ คัดแยกกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา ด้านมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online Onsite และผสมผสาน โดยมีมาตรการควบคุมและการปฏิบัติป้องกันการแพร่กระจายที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งกำหนดให้นักศึกษาที่เข้าเรียนแบบ Onsite ต้องมีผลการตรวจ ATK และได้รับการฉีดวัคซีน และด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับรูปแบบการการเรียนการสอนทุกคณะ ทุกหลักสูตร เป็น Online 100% ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ทั้งนี้หากรายวิชาใดที่มีความจำเป็นจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในภาคปฏิบัติและห้องทดลอง ให้คณะและหลักสูตรดำเนินการขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยเป็น รายกรณี โดยนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าชั้นเรียน ต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมผลการตรวจ ATK รวมทั้งต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด สุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกท่าน จะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ DMHT-RC ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้มีความเชื่อมั่น และมั่นใจในมาตรฐานการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 11 มกราคม 2565
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-01-11 16:44:18
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai