× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวังเพชร อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รอบ ๑๒ เดือน กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนประกันคุณภาพและตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan รอบ ๑๒ เดือนให้มีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด
By : Office of Arts and Culture, Community Development Date/Time : 2021-07-20 09:23:24
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai