× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566


วันที่ประกาศข่าว : 20 มี.ค. 2566, 08:57 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวออนไลน์ระหว่าง
วันที่ 19 - 27 มีนาคม 2566
รายงานตัวที่เว็บไซต์ https://reg.rbru.ac.th/
ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ค้นหารหัส นศ. จากเลขที่บัตรประชาชน
2. log in เข้าระบบ
3. กรอกประวัติส่วนตัว
4. พิมพ์ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ)
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
ส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ในวันที่ 19 - 27 มีนาคม 2566
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชา/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หากไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้จะจัดให้เรียนในสาขาวิชา/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแทนเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัคร ทั้งนี้ให้อยู่ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นที่สุดในการพิจารณา
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-3191111 ต่อ 10181
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai