× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  รายงานข้อมูลและสัดส่วนการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2564


  วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย. 2565, 10:09 แหล่งที่มา : กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีรายได้ครัวเรื่อนต่ำ 
  มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งจะแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนประเภทต่อเนื่อง 
  เช่น ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนเฉลิมราชกุมารี 
  ทุนการศึกษาเกษมศานติ์ ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง เป็นต้น 
  และทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง (ให้เป็นปีการศึกษา) เช่น ทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
  ทุนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทุนการศึกษาส่วนบุคคล เป็นต้น 
  โดยสนับสนุนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 
  เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครทุน 
  ผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และ Facebook Page : กองพัฒนานักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai