× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดบริการวิชาการการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 16 มิ.ย. 2565, 17:07 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ
16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาเครื่อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด และเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการนี้จัดขึ้นโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ ร่วมด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม และวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นตัวแทนจาก ๘ ชุมชนได้แก่ชุมชนน้ำเชี่ยวท่าระแนะ บ้านหาดเล็ก คลองใหญ่  ศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาชุมชนตำบลคลองใหญ่ ชุมชนท่าโสมชุมชนบ้านยายม่อม ชุมชนบ้านอ่าวสลัด จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน
     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อให้การดำเนินการการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวที่อยู่ในเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai