× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อระบบ บริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี


วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ย. 2564, 10:00 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อระบบ บริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

ด้วยการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๕(๘) ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔

ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

จึงดำเนินการให้มีการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ โดยสแกน QR CODE
โดยให้มีเป้าหมายของจำนวนการตอบแบบสอบถาม ๓๙๙ ฉบับ 
จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๗,๒๓๙ คน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai