× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ศูนย์กลางการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออก


วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ค. 2564, 08:43 แหล่งที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยประสานงานหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบกับหลักการสากลที่กำหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง จึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี      โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  

.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์ โดยศูนย์ศึกษาฯ มีหน้าที่และอานาจ ๗ ประการ ดังนี้

๑) ส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

๒) รับและส่งเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งให้คาแนะนำเกี่ยวกับการร้องเรียน

๓) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) เฝ้าระวัง และติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

๕) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นเพื่อเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

๖) ประสานหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา    และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน

๗) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย

.

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตึกอธิการบดี

โทร 080-079-3977

Fanpage Facebook : ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ม.รำไพพรรณี จ.จันทบุรี
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai