× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง สาขาวิชาในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ 3105
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงเลือกผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 2562
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาและจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.๒๕๖๒ 2562
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 2562
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม) 2562
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 2562
7 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่รับเข้าใหม่ 2562
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2562
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการกู้เงินฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 2561
10 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 2561
12 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ 2561
13 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี 2561
14 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2561 2561
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาวะอนามัย และความปลอดภัย พ.ศ.2561 2561
16 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 2561
17 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน 2561
18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับวงเงินกู้ (ครั้งที่ 1) กองทุน ดร.อดิศัย - รศ.ดร.พิชนี - คุณพิชญ์ โพธารามิก พ.ศ. 2561 2561
19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินเพิ่มพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๖๒ 2561
20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดเวลาการสอบประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2561
21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2561
22 ประกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย 2561
23 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย 2561
24 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย 2561
25 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย 2561
26 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย 2561
27 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย 2561
28 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย 2561
29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย 2561
30 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการสึกษา 2560 2561
31 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินค่ากิจกรรมค่ายชมพุ-เขียว 2561
32 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตุ้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 2561
33 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2561
34 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้กองทุน ดร.อดิสัย - รศ.ดร.พิชนี - คุณพิชญ์ โพธารามิก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 2561
35 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
36 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561
37 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน 2561
38 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พ.ศ.2561 2561
39 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แนวปฏิบัติการขอใช้สิทธิลดอัตราค่าบริการห้องประชุม และบริการส่งเสริมการขายของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม (ริมกรีน) พ.ศ.2561 2561
40 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 2561
41 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ 2561
42 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ 2561
43 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561
44 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสัมภาษณ์เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญในหอพักหญิง 2561
45 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเลือกผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 2561
46 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
47 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการคดเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ดำรงตำแหน่งคณบดี 2561
48 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร ผุ้ดำรงตำแหน่งคณบดี 2561
49 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการบริหารทุนการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 2561
50 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2561
51 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการสมัครและจับฉลากร้านจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 2561
52 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
53 ประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 2561
54 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาผุ้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้กองทุน ดร.อดิสัย-รศ.ดร.พิชนี-คุณพิชญ์ โพธารามิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2561
55 ประกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครผุ้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 2561
56 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดเลขรหัสประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (แก้ไข) 2561
57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ครั้งที่ 2) 2561
58 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561
67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะอัญมณีและประยุกต์ศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
68 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 2561
69 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ครั้งที่ 2) 2561
70 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาผุ้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้กองทุน ดร.อดิสัย-รศ.ดร.พิชนี-คุณพิชญ์ โพธารามิก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 2561
71 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการกู้เงินฉุกเฉิน กองทุน ดร.อดิสัย-รศ.ดร.พิชนี-คุณพิชญ์ โพธารามิก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 2561
72 ประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 2561
73 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ครั้งที่ 2) 2561
74 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เรื่อง ระดับผลการประเมินอัตราร้อยละของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระดับดีเด่น และระดับดีมาก ครั้ง 1 (1 มีนาคม 2561) 2561
75 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 2561
76 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ 2561
77 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เช่าพื้นที่เปิดอู่ซ่อมรถจักรยาน บริเวรด้านหน้าหอพักหญิง 2561
78 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2561
79 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561
80 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้กองทุน ดร.อดิสัย - รศ.ดร.พิชนี - คุณพิชญ์ โพธารามิก ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 2561
81 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ประเภทสายวิชาการ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
82 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ปรับลดค่าเช่าพื้นที่ของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
83 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
84 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 2561
85 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 2561
86 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 2561
87 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประภเททั่วไป พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 2561
88 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจรณาเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชการ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน 2561
89 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 2561
90 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ 2561
91 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หฃักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 2561
92 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน 2561
93 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อและฝึกอบรม ด้วยทุนมหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
94 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อและฝึกอบรม ด้วยทุนมหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2561 2561
95 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน 40-0234 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
96 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (lสกอ.) ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561
97 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561
98 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2561
99 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทอาจารย์ 2561
100 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 2561
101 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ทมีสิทธิ์เลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2561
102 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทอาจารย์ 2561
103 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 2561
104 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกาที่เข้าศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2561
105 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1 2561
106 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแงสูง ประตู 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีปรพกวหราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561
107 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแงสูง ประตู 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีปรพกวหราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561
108 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ (ค่ายชมพู-เขียว) ประจำปีการศึกษา 2561 2561
109 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 2561
110 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 2561
111 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 2561
112 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
113 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพควบคุมความปลอดภัยอาหาร ขั้น 4 2561
114 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทอาจารย์ 2561
115 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 2561
116 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2561
117 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2561
118 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2561
119 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินเพิ่มพิเศษสำหรับนักษาต่างชาติระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2561 2561
120 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2561
121 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
122 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ" ประจำปี 2561 2561
123 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ" ประจำปี 2561 2561
124 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสันบสนุนให้บุคลากรไปศึกาต่อและฝึกอบรมด้วยทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
125 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ประเภทสายวิชาการ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
126 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ประเภทสายวิชาการ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
127 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 2561 2561
128 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
129 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
130 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผุ้บริหาร ระดับผุ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2561
131 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกียวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขฉบับที่1) 2561
132 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขฉบับที่1) 2561
133 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทอาจารย์ 2561
134 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 2561
135 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทอาจารย์ 2561
136 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 2561
137 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561
138 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2561
139 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผุ้บริหาร ระดับผุ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2561
140 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ระบบภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2561 2561
141 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 2561
142 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พ.ศ.2561 2561
143 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท Chengdu University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และรายละเอียดในการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2561 2561
144 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท Nation Pingtung University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) และรายละเอียดในการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2561 2561
145 ประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 2561
146 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเลือกผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 2561
147 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสันบสนุนให้บุคลากรไปศึกาต่อและฝึกอบรมด้วยทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ.2561 2561
148 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2561
149 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2561
150 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผี้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2561
151 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขฉบับที่ 2 ) 2561
152 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขฉบับที่ 2 ) 2561
153 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการจัดสรรที่พักทางราชการสำหรับบคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 2561
154 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2561
155 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ 2561
156 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพยาบาล พ.ศ.2561 2561
157 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการบริการวิชาการ 2561
158 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ระบบภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2560 2561
159 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอบข่ายการให้บริการรับรองสมรรถนะของบุคคลมาตรฐานอาชีพ 2561
160 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม) 2561
161 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดเวลาการสอบประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 2561
162 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561
163 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาวะอนามัย และความปลอดภัย พ.ศ.2561 2561
164 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดเลขรหัสประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มเติม) 2561
165 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 2561
166 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2559 2561
167 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 2561
168 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษาหญิง พ.ศ. 2561 2561
169 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ งบเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณแผ่นดิน 2561
170 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ งบเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2561
171 ประกาศองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรภนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ชั้น 4 2561
172 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
173 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2561
174 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับวงเงินกู้ (ครั้งที่ 1) กองทุน ดร.อดิสัย - รศ.ดร.พิชนี - คุณ พิชญ์ โพธารามิก พ.ศ.2561 2561
175 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นโยบายด้านความเป็นกลาง และวัสดุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 170-24 2561
176 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภีฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2561 2561
177 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
178 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป งบเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
179 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป งบเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
180 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ" ประจำปี 2561 2561
181 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ" ประจำปี 2561 2561
182 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬา พ.ศ.2561 2561
183 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2561
184 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2561
185 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2561
186 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2561
187 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทอาจารย์ 2561
188 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 2561
189 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้กองทุน ดร.อดิสัย - รศ.ดร.พิชนี - คุณพิชญ์ โพธารามิก ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 2561
190 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทอาจารย์ 2561
191 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 2561
192 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2561
193 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2561
194 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2561
195 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเรื่องตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2560
196 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2560
197 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 2560
198 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 2560
199 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2559 2560
200 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 2560
201 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องกำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข) 2560
202 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2560
203 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการกรรมการประเภทคณาจารย์ 2560
204 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กองทุน ดร.อดิศัย - รศ.ดร.พิชนี - คุณพิชญ์ โพธารามิก 2560
205 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก 2560
206 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กองทุน ดร.อดิศัย - รศ.ดร.พิชนี - คุณพิชญ์ โพธารามิก พ.ศ. 2560 2560
207 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณแผ่นดิน 2560
208 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2560 2560
209 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
210 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2560 2560
211 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
212 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
213 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
214 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
215 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
216 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
217 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
218 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
219 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาคณบดีและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2560 2560
220 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 2560
221 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ 2560
222 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ 2560 2560
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai