× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Inter room (35208) ขั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Inter room (35208) ขั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ วงษ์พา ผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายผู้มีประสบการณ์มาให้แนะนำแนวทางและถ่ายทอดองค์ความรฺู้ คือ อาจารย์ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3 ภาษา อาจารย์ทอมมี่ เจนเสน อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3 ภาษา และนายปกรณ์ ภมร เจ้าหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ผู้ร่วมโครงดังกล่าวฯ นั้น สามารถนำองค์ความรู้จากอบรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
By : inter Date/Time : 2021-04-07 15:24:57
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai