× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ 63

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 09.00 น. – (11 ก.ย. 63) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยงานนี้เป็นความร่วมมือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งผู้แทนเครือข่าย 9 สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี , วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว , วิทยาลัยชุมชนตราด , วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา , สถาบันวิทยสิริเมธี กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอภาพรวมการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2563 , การนำเสนอโครงการของสถาบันลูกข่ายจากผู้แทนของแต่ละสถาบัน และการนำเสนอการดำเนินการโครงการยกระดับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Steam Education ต่อด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการ ณ โรงเรียนวัดเนินยาง (ประยูรราษฏร์วิทยาคาร) โดยมีผศ.ดร.ฬิฏา สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงตามนโยบายของรัฐบาล คือ การลดภาควิชาการลง แต่ไม่กระทบกับเนื้อหาหลักที่เด็กควรรู้ ซึ่งเป็นการสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทเกี่ยวเนื่องและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้จริงและอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
By : Section of Public Relations Date/Time : 2020-09-11 10:36:00
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai