× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนางานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน ให้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีของชาวชอง ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประจำปี 2563

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกลุ่มงานบริการวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมชอง หมู่ ๕ บ้านจันตาแป๊ะ และเทศบาลตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีความร่วมมือจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมชอง "กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนางานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน ให้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีของชาวชอง ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และหลักการใช้ชีวิตโดยเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ชองต่อไป โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ พร้อมทั้งยังได้จัดสร้างสถานที่เป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและได้เยี่ยมชมวิถีความเป็นชาติพันธุ์ชอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าววางเป้าหมายในพัฒนาภายใน 3 ปี เพื่อสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชน
By : Office of Arts and Culture, Community Development Date/Time : 2020-06-24 14:54:40
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai