× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การประชุมการจัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดนึ่งขยะติดเชื้อให้เป็นขยะปลอดเชื้อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการประชุมการจัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดนึ่งขยะติดเชื้อให้เป็นขยะปลอดเชื้อ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ อ.ชัชวาลย์ มากสินธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสำรวจและรวบรวมความคิดเห็น จัดการประชุมหารือกับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อโครงการบำบัดขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดนึ่งขยะติดเชื้อให้เป็นขยะปลอดเชื้อ และมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ตลอดจนรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน
By : Research and Development Institute Date/Time : 2020-03-20 10:47:54
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai