× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และหลักการเขียนเอกสารประกอบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ทางชีวภาพ และหลักการเขียนเอกสารประกอบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวเปิดโครงการฯ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากคุณณมล วรปรีดา นักพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และการดำเนินการตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
By : Research and Development Institute Date/Time : 2020-03-20 10:42:26
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai