× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาการคำนวณด้วยทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาการคำนวณด้วยทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคาร 35 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรดา สายอาชีพ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุขกาญจนาภิเษก (นนทบุรี) เป็นวิทยากร บรรยาย ถ่ายทอด ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน
By : The Office of Academic Resources and Information Technology Date/Time : 2020-03-14 14:05:27
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai