× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมวิษณุกรรมประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับ ขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของตลาดได้ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า โดยทีมนักศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 11 ทีม 103 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 17 ท่าน นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการย่อยของแต่ละทีมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” โดยมีคณะกรรมการจากธนาคารออมสินภาค15 จากธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี และผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นคณะกรรมการคอยแนะนำและเสนอข้อชี้แนะในแต่ละโครงการ นอกจากนี้ทางธนาคารออมสิน ยังชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและเสริมความรู้ทางด้านการเงินการธนาคาร การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารให้กับนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
By : Uniserv of Rambhai Barni Rajabhat University Date/Time : 2020-03-05 08:57:54
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai