× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ : กองทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ : กองทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้อง 36304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้ทราบขั้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนฯ การจัดทำเอกสารประกอบแผนการดำเนินงานวิจัยในแต่ละขั้นตอน ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยและแนวทางปฏิบัติ การรับทราบถึงรายละเอียดด้านการเบิกจ่ายเงิน การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการชี้แจงการกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี (RBRU-RMS)
By : Research and Development Institute Date/Time : 2020-01-22 15:41:29
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai