× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 1/2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และค่าใช้สอย ในการนำไปเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาผลงานวิจัยที่มาขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งประชุมคณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและการดำเนินงานของวารสารวิจัยรำไพพรรณี
By : Research and Development Institute Date/Time : 2020-01-16 10:21:14
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai