× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการ"การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย เพื่อพิชิตทุนระดับชาติ"

วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแก้ววิยทาการ รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย เพื่อพิชิตทุนระดับชาติ" และได้รับเกียตริจากรองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิ้า) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
By : Faculty of Management Sciences Date/Time : 2019-08-11 14:52:21
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai