× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 (วันที่ 12 มิถุนายน 2562)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 2 ซึ่งในส่วนของภาคทฤษฎี ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ" และรองศาสตราจารย์ ดร.ประไพ จันทราสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ" และในส่วนของภาคปฎิบัตินั้น ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย และนำเสนอภาคปฎิบัติ
By : Research and Development Institute Date/Time : 2019-06-12 16:51:25
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai