× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 (วันที่ 11 มิถุนายน 2562)

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในส่วนของภาคทฤษฎี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ แผลงศร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ overview) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ สีดาคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การกำหนดโจทย์วิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก" และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลีรัชนีกร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม" และในส่วนของภาคปฎิบัตินั้น ผู้เข้าอบรมจะได้รับโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย
By : Research and Development Institute Date/Time : 2019-06-11 19:21:11
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai