× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4


วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.พ. 2561, 10:45 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพัชรพล  แก้วกันจร  นางสาวกมลวรรณ  ศรีบูรณะธรรม  และผศ.จิรพร  สวัสดิการ  ผู้ควบคุม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 


นายศรันย์ สาสีทา นายเกียรติศักดิ์ แซ่ลี้ และอาจารย์อารยา แดงโรจน์ ผู้ควบคุม ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาทางวิชาการด้านประมงนางสาวดวงกมล   จินโนรส  นายพัชรพล  แก้วกันจร  และผศ.จิรพร  สวัสดิการ  ผู้ควบคุม ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพทางด้านประสาทสัมผัสนางสาวฐิติมา  กุลาวงษ์  นายศิวณัฐ  แรกตั้ง  นางสาวอัจฉราภรณ์  จำรูญ   นางสาวจีระนันท์  จำรูญ   และอาจารย์ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล   ผู้ควบคุม  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดแผนธุรกิจเกษตร


ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai