× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

โครงการพัฒนาศักยภาพและสเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ IC3 (Digital Interacy Certificate) แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4


วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 2563, 09:49 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดพื้นฐานทางเทคโนโลยี และให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 (การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
)
โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ และอาจารย์นิทัศ นิลฉวี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai