× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

การส่งเอกสาร ปพ. 6 เทอม (ที่สำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 โควตา รอบที่ 1 - 3


วันที่ประกาศข่าว : 10 เม.ย. 2563, 15:39 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่งเอกสาร ปพ. 6 เทอม (ที่สำเร็จการศึกษา)
ในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา โควตา รอบที่ 1 - 3
ระยะเวลาการจัดส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 20 เมษายน 2563
1. ถ่ายเอกสารสำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือ ปพ. 6 เทอม ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
2. ระบุรหัสนักศึกษา และรับรองสำเนาถูกต้อง ในใบแสดงผลการเรียน หรือ ปพ. 6 เทอม ทั้ง 3 ฉบับ
3. นักศึกษาที่ยังส่งเอกสารไม่ครบในครั้งที่มารายงานตัว เช่น ขาดรูปถ่าย ขาดสำเนาบัตรประชาชน
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน ขาดสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ส่งเอกสารที่ขาดมาพร้อมกับการส่ง ปพ.
4. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขอให้ส่งเป็น EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย บนซองจดหมายให้ระบุรหัสนักศึกษา
โดยจ่าหน้าซองถึง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 เบอร์โทร 039-319111 ต่อ 10183 – 10184
5. ให้ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ในระบบบริการการศึกษา หัวข้อการตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai