× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเรื่องการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และการทำระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่


วันที่ประกาศข่าว : 18 มี.ค. 2563, 10:44 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ขบวนองค์กรชุมชนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประสานงานผ่านทางสำนักบริการวิชาการให้ทางมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเรื่องการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และการทำระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ ศรีมาลา อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายไพศาล โยมญาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายอำเภอบ่อไร่และปลัดอำเภอบ่อไร่ เพื่อสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ หารือแนวทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยร่วมกับอำเภอบ่อไร่ นำเสนอผลงานการวิจัยและบริการวิชาการของสาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างการทำแผนที่ภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ  การทำระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่  และการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ร่วมกับอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เช่น ประยุกต์ใช้ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น #บ่อไร่สมาร์ทซิตี้ #บริการวิชาการรำไพพรรณี

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai