× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”


วันที่ประกาศข่าว : 9 มี.ค. 2563, 09:43 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” 

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมวิษณุกรรมประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับ ขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของตลาดได้ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า 

โดยทีมนักศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 11 ทีม 103 คน  พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 17 ท่าน นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการย่อยของแต่ละทีมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” โดยมีคณะกรรมการจากธนาคารออมสินภาค15 จากธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี และผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นคณะกรรมการคอยแนะนำและเสนอข้อชี้แนะในแต่ละโครงการ

นอกจากนี้ทางธนาคารออมสิน ยังชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและเสริมความรู้ทางด้านการเงินการธนาคาร การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารให้กับนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai