× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร ”การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.”


วันที่ประกาศข่าว : 5 มี.ค. 2563, 08:53 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ท่านประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร ”การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.” ในการนี้ได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และทีมวิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สตง. จันทบุรี  ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และนักศึกษาของคณะวิทยากาจัดการฯ สำหรับการจัดโครงการรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลการใช้จ่ายเงิน และการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และประเทศชาติ เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่าง ภาครัฐ และภาคประชาชนในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมสานเสวนารู้รักษ์เงินแผ่นดิน (สตง.) นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการรู้รักษ์เงินแผ่นดิน
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai