× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ระดับภาค


วันที่ประกาศข่าว : 3 ม.ค. 2563, 09:43 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการร่วมขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ระดับภาค 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ภัทร ศรีสรวล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ระดับภาค ณ ร้าน ส.จ แบรนด์ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับภาค ในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อชุมชน โดยที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมาย และแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อน ปี 2563 ไว้ 6 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคฯ การพัฒนาระบบติดตาม สนับสนุนพื้นที่รูปธรรมสู่การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบข้อมูล การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนา การพัฒนาระบบตลาดเครือข่ายการตลาด และการพัฒนาคนโยงสภาองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจทุนชุมชนที่มีการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน (ชุมชน-ตำบล) และระดับจังหวัด/ภาค
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai