× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีที่กำกับงานพัฒนาท้องถิ่น ประชุมร่วมกับ ขบวนองค์กรชุมชนภาคปริมณฑลและตะวันออก และ พอช. สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก


วันที่ประกาศข่าว : 9 ต.ค. 2562, 11:52 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
รองอธิการบดีที่กำกับงานพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ให้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการภาคปริมณฑลและตะวันออกและเข้าร่วมประชุมกับ ขบวนองค์กรชุมชนภาคปริมณฑลและตะวันออก และ พอช. สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 
เพื่อร่วมออกแบบแนวทางการสรุปบทเรียนและแผนการขับเคลื่อนงานภาคประชาชน 13 จังหวัด โดยมีจังหวะก้าวสำคัญ 2 ระดับ คือ
เวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด ซึ่งมีกรอบระยะเวลาช่วงเดือนตุลาคม  เพื่อติดตามภาพรวมการทำงานของขบวนจังหวัดที่ผ่านมา และยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน กลไก คณะทำงานสนับสนุน บทเรียนข้อค้นพบการหนุนเสริมระดับพื้นที่ แผนการขับเคลื่อนงานตำบลและจังหวัด ปี 2563 รวมทั้งการทำงานแนวใหม่ที่ใช้พื้นที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน บูรณาการแผนงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ ผสานความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน
โดยเวทีสัมมนาขบวนองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการ 13 จังหวัด (เพิ่มจังหวัดนครปฐม) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้องต่อขบวนองค์กรชุมชน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานขบวนองค์กรชุมชนที่ผ่านมา กลไกการสนับสนุนคณะทำงานระดับภาค บทบาท ผลการทำงาน ข้อค้นพบสำคัญต่อการสนับสนุนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนภาคในระดับกลุ่มจังหวัด กำหนดทิศทางแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมขบวนองค์กรชุมชน ปี 2563 ซึ่งการจัดสัมมนาขบวนภาค กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai