× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง สาขาวิชาในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.ย. 2562, 09:11 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดสาขาวิชามุ่งเป้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การให้บุคลากรไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมด้วยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัโรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ตามเอกสารที่แนบมานี้
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai