× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอความกรุณาบุคลากรทุกท่าน ประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้านความโปร่งใส


Date,Time : 10 มิ.ย. 2562, 10:58 Source : หน่วยงานตรวจสอบภายใน Department : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
โดยบุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทาง


แบบประเมินออนไลน์โครงการประเมินคุณธรรมฯ ภายนอก


แบบประเมินออนไลน์โครงการประเมินคุณธรรมฯ ภายใน
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-05-30-57145.pdf ( File type PDF)
2. 2019-05-30-84915.pdf ( File type PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai