× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เป็นปีที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 12 มิ.ย. 2562, 14:59 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 13พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชรำไพพรรณี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปีเป็นปีที่ 2 หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การลงมือปฏิบัติจริง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยได้บูรณาการ เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัย   เพื่อสร้างให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ  มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ  มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ปรับยุทธศาสตร์การทำงานของมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล ภายใต้หลักปรัชญา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและนานาชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนองต่อพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ยังได้ติดตามตรวจเยี่ยมที่ทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่      ที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ที่มีการดำเนินการในรูปวิสาหกิจชุมชน มีชื่อเสียงเป็น ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากเปิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมายาวนาน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีต่อชุมชน ประกอบด้วย การวิจัยเทคโนโลยีเครื่องกวนเนื้อมังคุดสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา สำหรับใช้ทดแทนการกวนเนื้อมังคุดแบบเดิมด้วยแรงคน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น , การยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามผลทดสอบการพัฒนาการศึกษา สำหรับนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาได้  , โครงการสู้วิกฤตขยะ และผักสวนครัวรั้วกินได้ สู่วิถีความพอเพียง ณ หมู่บ้านน้ำแดง เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ เกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ พร้อมทั้งเป็นชุนชนต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียง , โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบล สำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากร เพื่อการบริหารจัดการที่ดี , โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนสมาร์ทโฟนเพื่อการประมาณความต้องการใช้น้ำของพืชและการให้น้ำแบบอัตโนมัติ สำหรับคำนวนความต้องการน้ำของพืชรวมถึงการวางแผนการให้น้ำ เพื่อพัฒนาผลผลิตรวมถึงลดแรงงานในภาคเกษตรกรรม
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai