มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น